آدان لازارفرش دستباف همدان، از تمدن هگمتانه این زمان، به عنو -ïc یکی از صنایع دستی با قدمت طوانی نطقنطقنطقن این گونه ط]این فرش در دو نوع شهری‌باف و روستای باف ع]کرم است.

دیدگاهتان را بنویسید