آشنایی با مراحل درخواست فروش ملک مشاع از مراجع قضایی
ملک مشاع ملکی است که دارای چند مالک باشد و به نوعی به صورت مشترک مالکیت آن مال را داشته باشند. حال اگر هر یک از شرکا بخواهد این مالکیت مشترک تقسیم شود، لازم است از اداره ثبت محل وقوع ملک، افراز آن را بخواهد و اگر ملک، غیرقابل افراز تشخیص داده شد، می تواند از دادگاه فروش آن را تقاضا کند.

دیدگاهتان را بنویسید