ابرون استنباطی ابوده موضع روم
کانون کارگردانان سینمای ایران در اقدامی به موقع و دیق، نسبت به اظهارات یکی از اعضایش درباره جنبش می تو که در نشست مشترک نمایندگان صنوف با رئیس سازمان سینمایی مطرح شده بود، واکنش نشان داد و تاکید کرد استنباطی شخصی و موضع رسمی کانون کارگردانان سینما بود. ایرنه نیست. اقدام به موقعیت کانون کارگردانان که رفتار حرفه‌ای را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌inin‌a‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ jî‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ кое ka ke، کرد که در کنار تهیه‌کنندگان یکی از دو صنف تعیین‌کننده سینما را می‌شود، را از نظر افکارعمومی بیش از پیش تثبیت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید