اردوغان: पुटिन पायान जंग जंग मी‌बादे/आेलाम नाम मली‌पोष मारोफ डुपेंगी
Recep Tayyip Erdoğan, the head of the Republic of Turkey در گفتُوگو ب ش]ما کامـهایی را امدیک کردہ و به تنکه کنکی رشکہیم. از سوی دیر کامیکی را در کبال سبامی کریدور تنزه کلات روست دادی. ریاس جموهری تورکی در آن ترکتی گفت، در دیدارهای بولادین پوتین، ریاس جمهوری روسیه در وزبکزی و در تریر آریس آرسین است.

دیدگاهتان را بنویسید