افزایش اندک در نرخ پول خارجی – اقتصاد برتر


تاثیر افزایش قیمت طلا بر بازار سهام

نرخ پول خارجی دسترس در بازار طلا در روز پنجشنبه یک زمان کوتاه افزایش کشف شد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

پول نقد امامی در لحظه با ۰.۲۴ سهم انبساط اجتناب کرده اند ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۲ هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار) تومان به ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۲ هزار (دوازده میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار) تومان رسید.

نرخ ارز 11 آوریل 1401

دیدگاهتان را بنویسید