اقتصاد روسیه ۱۰ نسبت کودک نوپا شده استبه مشاوره موسسه مالی اتحادیه اروپا دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود (EBRD)، اقتصاد روسیه در سال جاری ۱۰ نسبت کاهش خواهد کشف شد.

دیدگاهتان را بنویسید