امتحان شده احمقانه ایتالیا برای سوئیچ ایران در جام جهانی
همراه خود اعتقاد غیرقابل دستیابی بودن، در صورت بردن ایران اجتناب کرده اند جام جهانی قطر، سهم آسیا به چه قیمتی به اروپا منتقل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا مستقیماً جدا گذاشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی آن ممکن است؟

دیدگاهتان را بنویسید