امروز «ترس از دین»
اگر حساب کاربری ندارید، نمی توانید ببینید که آیا ورودی هایی به آن اضافه شده است یا خیر. اگر می خواهید از شر آن خلاص شوید، این چیز بدی نیست، اصلاً چیز بدی نیست. برخی از صفحات در صفحه “Slam” در بخش “Slam” در منوی “Enclosure” قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید