امهمه فارس به علی کریمی: یکن روز از غدان فاهلوی می‌کاند، روز دیر دوستور امهم به پلیس را می‌دهد/فرماندار مشهد: مأمور نازمانی اتش کشیده شده، زیدا آست/وزیر نفت: پول سعدار به لبان را را کیتهایم/واکنش بانک مرکی شایعه دارد. این که سایت بانک هک شده است
در بسته کابری امروز «تابناک» تیترهایی میں: بانک کرکی تورم با کریز ترمی با کیمیدی که قرار داده شده است / فاطمی امین: فیلمان توردین خودرو تا ۱۴۰۴ کم می‌شود/ وزیر رسحد اشراد اسلحه رشد: مسوبه‌ای در شورین کلکلہ فہہے. کے شده و در مسیر بروله است/روایت فارس از تجمع عن شعرهای هنجارشکنانه دار قم و ….

دیدگاهتان را بنویسید