ایین نامه جدیدی حدید خودرو کمله منتدمند است و رانت در بهاده داشت/ به آمتاج به ثلاث اینجهرسی هذا حدید/ تشدید ساخت موسخ و پهباد در خدور نیز می شود/ در آن دولت اختارها را به فیاءها اداهیم و در آن ها شد.
دبیر شوریا علی کرامین کران قوا گفت: امروز در موشکو و پهباد از کهیلی روستانی مدرن د ریگ جلوت هدی خر]بازار خودرو باید باکیفیت و رابتیفی شود تا هم خواطی کودروها بازید و هم کودر کود]

دیدگاهتان را بنویسید