ایران و ترامستان ۱۳ سنهدرینمقامات ارشد سید ایران و ترکمنستان در حضور ابراهیم رئیسی و امامعلی رحمان روسیه جمهوری دو کشور، ۱۳ سند همکاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه گذاری، فناوری های نوین، محیط زیست، ورزشی، انرژی، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی. و مثل قبلی.

دیدگاهتان را بنویسید