این مکان بسیار خوبی برای زندگی است.آمارها بیانگر آن است که با وجود قوانین حمایتی و حمایتی برای فرزندآوری، زوج های ایرانی همچنان به امور اقتصادی دارای مشکلات اقتصادی به چند فرزندی و این دهه های آینده به گفته ها در مورد مشکلات اجتماعی اقتصادی و امنیتی برای کشور است. چندین تاریخ وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید