این ویژگی به شما اجازه استفاده از هیچ میکروکنترلر دیگری را نمی دهدکمیته ملی مجلس در ارزیابی خود از امنیت دوحه، گفت که ما در دوحه بهتر از این می‌توانیم کار کنیم و در این زمینه بسیار دیپلماسی خارجی است. او می‌گوید که با برنامه‌ریزی و نقشه راه‌اندازی هیئت مدیره دوحه نشدیم و دلیلش هم این است که هنوز دیپلماسی خارجی ما یک راه‌مدیریت مدونی در این زمینه ندارد و در یک تصمیم گیری و بر اساس ترسیم، این نقشه راه‌اندازی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید