بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون خانوار کشاورزی به انرژی الکتریکی ورود دارند – اقتصاد عالی


انرژی الکتریکی رسانی به روستاهای محروم یکی اجتناب کرده اند نیازها مهم مورد تاکید رئیس جمهور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش فعلی نمایندگی ساخت، سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن انرژی الکتریکی آرم می دهد کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ انواع خانوارهای مجهز به انرژی الکتریکی ۱۴۰۰ خانواده مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی به آنها رسیده است. . اکنون نزدیک به ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون خانواده به جامعه انرژی الکتریکی ورود دارند.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

امتحان شده برای انرژی الکتریکی رسانی به روستاهای محروم اجتناب کرده اند این موهبت اجتناب کرده اند جمله اقدامات مورد تاکید مقامات سیزدهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو امتحان شده انتقادی برای افزایش قابلیت ساخت انرژی الکتریکی ملت صورت گرفته است. نسبت مشترکان کشاورزی به جامعه گلوله کردن انرژی الکتریکی ملت ۳۱ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مشترکان انرژی الکتریکی کشاورزی به بیش اجتناب کرده اند ۲۱ میلیون نفر رسیده است کدام ممکن است برای سایبان این انواع ۲۵۰۰۰ کیلومتر جامعه گلوله کردن تحمیل شد کدام ممکن است برابر . ۶ برابر اطراف زیست پایین.

در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۷ روستا انرژی الکتریکی داشت با این حال همراه خود پیروزی انقلاب، انواع روستاییان دارای ورود ۱۵ برابر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۶ روستا رسید کدام ممکن است به همان اندازه بالا امسال به ۵۸ هزار روستا می رسد. طبق آمار آژانس در سراسر جهان قدرت، متداولورود کشاورزی به انرژی الکتریکی در سیاره ۸۵ نسبت است کدام ممکن است ۱۵ نسبت آن محروم هستند. گزارش نمایندگی ساخت، سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن نیروی انرژی الکتریکی ایران (توانیر) آرم می‌دهد کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ انواع خانوارهای کشاورزی انرژی الکتریکی‌رسانی شده ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۵ خانواده بوده کدام ممکن است همراه خود افزایش ۳ هزار خانواده در هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ خانواده، این میزان به ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۵ خانواده رسیده است. خانوار ها.

علاوه بر این در سال ۱۳۷۸ انواع روستاهای انرژی الکتریکی به ۵۷۷۵۵ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۱۰ روستا به ۵۷۹۶۵ روستا رسیده است. اندازه متداولجامعه فشار کشاورزی کدام ممکن است در سال ۱۳۷۸ به ۱۴۶.۷۴۴ کیلومتر رسید، در سال ۱۴۰۰ همراه خود انبساط ۴۰۶ کیلومتری ۱۴۷.۱۵۰ کیلومتر {بوده است}. انواع ترانسفورماتورهای کشاورزی کدام ممکن است در سال ۱۹۹۹ اجتناب کرده اند مرز ۷۷۰۰۰ تحویل داد، همراه خود ۲۵۰ عدد افزایش به ۷۸۱۶۱ ترانسفورماتور رسید.

در مقامات سیزدهم جامعه انرژی الکتریکی ۳۹۰۰ روستا اصلاح شد. پیش اجتناب کرده اند این در اجرای قالب انرژی الکتریکی رسانی ملت آگاه شده بود: میزان ورود روستاییان به جامعه انرژی الکتریکی ملت به ۹۹.۷ نسبت رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {به دلیل} وجود ۰.۳ نسبت در مناطق صعب العبور هر دو بادیه نشینان فصلی است. به همان اندازه بالا مقامات سیزدهم محافظت جامعه کشاورزی به ۱۰۰ نسبت می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت احراز شرایط اجباری اجتناب کرده اند جمله اخذ مجوزهای اجباری اجتناب کرده اند دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز به همان اندازه بالا مقامات انرژی الکتریکی به شهرک ها می رسد. راه اندازی مسکن این شهرک ها به جامعه گلوله کردن متصل خواهند شد.

اجرای قالب انرژی الکتریکی کشاورزی در ملت شکسته نشده داد: در جاری حاضر روستاهای بالای ۱۰ خانواده به جامعه انرژی الکتریکی متصل شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای جامعه انرژی الکتریکی هستند به منظور که استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب تنها ۳۱ روستای انرژی الکتریکی دار داشت در حالی کدام ممکن است این انواع اکنون همراه خود افزایش ۱۴۷ برابری انواع روستاهای انرژی الکتریکی دار ملت در کنار است کدام ممکن است در راس استان ها قرار دارد. همراه خود انرژی الکتریکی رسانی

وی افزود: اگر بخواهیم انواع مشترکان کشاورزی به خانوارها را خاص کنیم، اکنون حدود ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون خانواده به جامعه انرژی الکتریکی ورود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانوارهای صعب العبور کدام ممکن است حتی راه مواصلاتی به آن است مناطق ساخته نشده است. همراه خود حمل از کیت همراه خود بالگرد ۲۲۰ روستا {به دلیل} نبود راه ارتباطی هر دو سختی حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دوری اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سیستم های قدرت عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه استفاده اجتناب کرده اند موتورهای دیزلی برای بنزین رسانی همراه خود بالگرد برای تامین انرژی الکتریکی می خواست را تامین می کنند. برخی روستاها دارای انرژی الکتریکی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط جغرافیایی خاصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه عکس برای انرژی الکتریکی رسانی به روستاهای در اطراف اجتناب کرده اند جامعه است.

دیدگاهتان را بنویسید