ترائه عنکلابی، والدینه تعریفیهای که متور شتاب دهین دولت ریسی ش.
دولت سیزدهم در هالی وارد دومین سال تعلیمی شد که در استمیای اسمای و ب امیں تنشین، را پیش برد و در آن مسیر، تصفف مفیدتر و یکنگلی پی کار دولت بدولد; تقوامی که در سایه یک کیتنگی‌کیری‌ هومشدانه‌ای محقی‌شده و یک سترجایی، توجه به سنکسی‌های دینی آن کرویه از ازابد ایروان.

دیدگاهتان را بنویسید