تشینی کنسرتهای اهواز منوط به تعریف المرجع السلاءبریگیهای پیش وشیده بری ل کنسرتهای اهواز بکه لاهههههههههههههههههههههههههههههه دستیاران ارشاد بر لزوم حمایت از پیشنهادات مبتنی بر قانون از طریق تمامی دستگاه ها تاکید می کنند و اجرای این روند را در راستای حفظ فعالیت اجتماعی و عدم تضییع حقوق عمومی می دانند و همچنین به شرایطی اشاره می کنند که در نهایت منجر به آن شد. تصمیم کنسرت این شهر و تجدید نظر به نظر داوران.

دیدگاهتان را بنویسید