تعارض به پلیس، امر بسیار سنگین است / پرونده متروپل و سانحه قطار مشهد-یزدا سریعا حل شود / در موضوعی که بانک ملی بررسی می شود چگونه اعضای یک خانواده به صورت گروهی مرتکب جرمی می شوند؟ / / / / / / / / / / / یا / یا / یا / یا / یا
برای هر دو مورد پس از teenoor برای دادستان مدیریت قضات باید این موضوع را برسی دقیق انجام دهد که در آن پروند انجام شود]و اینکه آیا این دو پرونده در حال حاضر در پرونده سابق از ارفاقات قانده است.

دیدگاهتان را بنویسید