تعدادی از گروه عدالت در سال جدید؟اکنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهم وروردین سال جدید، خوب ارزش دقیق این سهام همراه خود خوب ارزش اولین ۴۹۲ هزار تومان، ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید