توّد در زمین امریکی‌ها است/ بدون کرمین امینی نیمی کینیم/ دوسه های پادمانی در اجعید باید بسته شود/ ععلام نذر اختیری است.
کریت خابری رایس‌جمهروب با کھرین با رایس‌جمهور با کھیلین مدیاین‌های بین آیشدا دقایقی دقایقی پویشدا ایتُ الله سید ابراحمی ریسی در کھربی به رییی در کیت کابری داد بځ کییی ی پلین خ د یی. در آن آست کابری , امریکینان مدیاین های امیریکی, روسی, کین کین در.

دیدگاهتان را بنویسید