خانه سینامه دو مجموعه جمعه میکاند می کند؟با توجه به اینکه از صنعت سینما درخواستی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی بازار نشده است، احتمال برگزاری مجمع دیگری در مردادماه برای برگزاری انتخابات بازار و برگزاری مجمع عمومی فردا وجود دارد. را ب]

دیدگاهتان را بنویسید