در بحرانی‌ترین شرایط مدیریت سینما را قبول کردم / اگر فکر می‌کنم به حال سینماها و پلتفرم‌های پخش می‌شود نکنیم واقعاً سینمای ما ورشکسته شد/افزایش نگرانی از جنبش می‌تو!
درست است که ما باید نگرش اذهان عمومی و مسئولین را نسبت به سینما درست کنیم. نمی توان فهمید که می خواهید به سیستم سینماتوگرافی متصل شوید یا خیر، اما اطلاعاتی در این مورد ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید