دفعه از تعلیق دفتر فوکره الى در دانشاءها – تابناک


به گزارش تابناک، روزنامه ایران نوشت: ۳۰ مهرماه، رهبری رهبری دانشگاه، محمدعلی ذوالفیگل وزیر علوم در جمع خبرنگاران، ایده رویکرد معلم محوری به انتخاب استعدادها و ایجاد دفتر تعامل نیروهای مسلح در دانشگاه ها با هدف بررسی تقاضای سربازان. معلمان صنعت دفاعی خبر داد و افزود: mRATE

پس از انتراش آن خبر، وجی از غومه‌زنی‌ها و به اتهامات از سوی مدینه. در حالی که اصل خبر به تسهیل یک سری مراحل اداری و پرداخت هزینه های قدیمی اداری از یک سو و ارائه خدمات مدرن تر به دانشجویان و کارکنان از سوی دیگر اختصاص داشت و مهمتر از آن همانطور که وزیر علوم در سخنان خود اشاره کرد، open of this office interaction , کود امر جدید نیست و پیش از آن نیز پیک از آن تولیک در دینکہہ۔ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے

دیدگاهتان را بنویسید