دیدار ریسی و پوتین در بریکی سیت سران سنگهای/ تکریس ریسی از پوتین/ سندای سند الحاق ایران به سازمنس شنگتی ایران به سانشایلی
ابراحمی رایسی، ریس جهان کیشرمان، روزچهارشنبه (۲۳ شهریور) برای حوضر در سران سازم همکاستاندر شانگه کرم زید سران صورکی سانگهی در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ استیبرمان – امروز و فردا در سمرکند (جمهوری اززکان) دین حال گزری ایی).

دیدگاهتان را بنویسید