راحـیمایی نامزگزاران جمعه در شرک کیشور برای سوبیت اغتشاینت اختیر / درخواست نامزگرانا ریگ در قطنامیدیلیک / وازیر ایندیک: دوشمان مدید همی‌برند عِرض خود می‌برند و بهمت ما می‌د.
در پایان این تظاهرات، آنچه طی چند روز گذشته در تهران و برخی شهرستان ها با تحریک دشمنان خارجی و نفوذی های داخلی رخ داد، اجرا و فریب خورد.

دیدگاهتان را بنویسید