رایسی: به ایران حق دیدی کریمی باباهریایت الله دوکتر سید ابراحمی ریسی در ترایر سفر به وزبکزی بری شرکت در بیست و دومین سران سران روستانی اسکی رایزی سنگی با نکسی با تیلینی به تلیزی انگلیسی داشت. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه غرب با برنامه صلح هسته ای ایران با هدف مقابله با پیشرفت کیشورمان مخالف است، گفت: عدلانه در جهان است. ریاس المحمول تقدیم کرد که با تعلیق به اختراع عقد عحد غربی‌ها به ملت ایران دیدید کرومین پیدیر متیکند. گفت و گوی کامل ابراحمی ریسی را در تابناک می‌بنیدی آن می‌شنوید.

دیدگاهتان را بنویسید