رده: ایجاد شده توسط امارات عربی ایالات متحدهروابط راهبردی خارجی درباره «امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای در خلیج فارس» می‌گوید: منطقه خلیج فارس به اندازه کافی بالغ هستند که می‌توانند اختلافات خود را در مقابل غلبه رئیس‌ها، مکمل‌ها و از طریق طراحی یک سازوکار امنیت منطقه‌ای در رقابت‌های تاریخی خود را به‌همراه داشته باشند. .مکاری تبدیل ماند.

دیدگاهتان را بنویسید