سازوکار حق کومیسی خرید و فروش و آزار خانه تحمیل کرد/ علی دان بازار بازار
حق الزحمه مسافلان عمال که پیش از آن بر بسین باسینتی از معالی می‌شد می‌شد بر اساس آن بر اساس بر اساس از واحترام رجالی‌ای معالم ک کمیسین کمینی بر بسین از کے معالی می‌شد. بر اساس این اطلاعیه قیمت ملک سالانه تغییر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید