سرعت نشست روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در استانبول شتاب گرفتاردوغان اظهار داشت کدام ممکن است نشست روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در استانبول الگو صلح را فوق العاده تسریع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید