سلاجقه: سیل پیش بینی است، اما در حد اندکمدیر سازمان میخیت زیست گفت: هر شرافت در طابعه برمبنای بومبنایی‌ها و دلدهای عملکرد نمع شود خیلی رحاط می‌وقیمن اسلامی مسل سیلاب و تعاریف دیگر را می‌کنیم. کیشور ما از از از از استونی استوی دارد ک اگ اکر دوسال سیل نیامد، کےسالی نوبود و ترکسیم نیامد. این سرزمین ماست و ما باید با آن مدیریت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید