عالی شخص آلمانی ۸۷ بار {به دلیل} واکسن کرونا دستگیر شد – تاپ اکونومی


تحقیقات قضایی با توجه به عالی شخص ۶۱ ساله آلمانی کدام ممکن است ۸۷ بار در یک واحد وسط واکسیناسیون در ایالت های شرقی آلمان واکسینه شده بود، تحریک کردن شد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۴ فروردین ۱۴۰۱

این شخص ۶۱ ساله آلمانی برای تهیه واکسن علیه ویروس کرونا به چندین وسط واکسیناسیون در ایالت های زاکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاکسن-آنهالت در شرق آلمان سر خورد.

آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است او در برخی اجتناب کرده اند زمان ها سودآور به تزریق ۳ بار در امکانات درمانی مختلف شده است. تنها در ایالت زاکسن آلمان ۸۷ مورد اجتناب کرده اند آن گزارش شده است.

به آموزش داده شده است کای کرانیش، سخنگوی صلیب سرخ آلمان، عالی کارمند در یک واحد وسط واکسیناسیون در درسدن به مظنون دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود پلیس در یادآور وسط واکسیناسیون در النبرگ در نزدیکی لایپزیگ دستگیر شد.

صلیب سرخ آلمان این شخص را به کالا اسناد واکسیناسیون متهم کرد.

آموزش داده شده است تبدیل می شود او هر بار همراه خود برگه سفید واکسیناسیون به وسط تزریق می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تزریق واکسن، داده ها را دستکاری می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مخالفان واکسیناسیون می فروخت. او همراه خود عنوان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی تولد برای واکسیناسیون گزارش عنوان کرد با این حال مقوا بیمه شخصی را نماد نداد.

این مورد نقطه ضعف های سیستم مراقبت های بهداشتی آلمان را بدیهی کرد، از داده های پزشکی دیجیتالی نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد وسط سراسری ذخیره نمی شوند.

کنت کوهلر، سخنگوی صفحه بحث پزشکی ایالت زاکسن اظهار داشت: «اگر واکسن در مرحله سراسری هر دو حداقل واکسن کرونا گزارش شده باشد، فورا فاش خواهد بود.

بیش اجتناب کرده اند ۷۵ نسبت اشخاص حقیقی مجاز در آلمان واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ نسبت واکسینه شدند. در ایالت های آلمان شرقی، این رقم به طور قابل توجهی کمتر اجتناب کرده اند سایر ایالت های آلمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان واکسیناسیون در زاکسن ۶۴.۵٪ است.

آلمان کمترین میزان واکسیناسیون را در بین کشورهای اروپای غربی دارد. برای مثال در اسپانیا ۸۵ نسبت افراد واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پرتغال این میزان اجتناب کرده اند ۹۱ نسبت فراتر گذشت است.

دیدگاهتان را بنویسید