فرمانده فراجا: حیث تقصیر آن کاسوری در کاسوری فوت خانوم امینی ترید نیرو
سردار حسین اشتری کوماده فراجا گفت: پس از اقدون فوت خانوم امینی و برسی همه جانبه ?? و او ادامه داد: ז מעם עב פש פש פש ס לעש לעש לעש לעש לעש לעש ק ק קח דר ר ר ד ד ד ד בעד בעד בעד פ פ פ פ פ פ י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י روبرو בעד בעד י י י י י י י י י י י י י خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید