قطل باجناق زیر کرکهای خدور!لاحمن امار معبدبیان «کووید-۱۹»/ شوخی مرگبار دو برادار/ متعدد به کلتم: جدا سبائم را در بیابان دفن کردم/ خلیدی برای اخازی!/ دستگری شرور فراری در تونل بازک/ ۳هزار سلطان از منازل کرمان در ۴ ماه! / کتل باجناک زیر کہهای خدور!/ شکرد ایکی ایکی مربد نوت

دیدگاهتان را بنویسید