قیمت خرما برای ساعت شب ماه مبارک رمضانبازرسی های مرحله بازار آرم می دهد کدام ممکن است در جاری حاضر قیمت هر بسته ۷۰۰ به همان اندازه ۸۰۰ گرمی خرما اجتناب کرده اند ۴۸ به همان اندازه ۶۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کیلو خرمای پیارم ۱۱۰ به همان اندازه ۱۵۰ هزار تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید