مرعشی: میزان صلیت مردم از مفاصلان اسمیک شود – تابناک


به رابور «تابناک» به نقل از خبرنائین، روز عقشت حسین مرعشی میهمان اخبارین بود و در برامنا کافه خبر آین ایناثین به سنتومه داد که مشروح این گفت و گو به زودی براء شد.

دبیر حزب در پاسخ به این سوال که جنبش جنسیتی اخیر مطرح شده است: را معطوف به فرد یا غروف خاص کرد»

و در ادامه مشکلات فعلی کیشور افزود: رخ داده است به زوم و «تمام عنریگ مورد نیاز و سوک این اکتیب را کود دولت تامین کارد.

فقدان یک سیستم مدیریت بحران مرکزی هوشمند به لحاظ بی تجربگی و نگاه امنیتی به همه پدیده های اجتماعی عامل انرژی دادن واقعی به این حرکت است و ادامه داد: …

ریاس دفتر علی هاشمی[[

وی با اشاره به اینکه امروز گستردگی مشکلات بیش از هر زمان دیگری است و ایرادات مدیریت بحران به وزارت کیشور و شورای امنیت کیشور در توان آنهاست، افزود: .

ایشان در خصوص اینکه چرا نیروهای سیاسی و سیاسی در حال حاضر مقتدرانه وارد معرکه نمی شوند و کمکی نمی کنند، با ذکر این مثال که «به لب بچه نگاه کردن» گفت: شرکت کرده ایم به کوست کمانی بوده است و آنها از ما نکوشته اند .

وی در بخشی دیگر با مقایسه وقایع جاری با دهه ۶۰ گفت: دهه ۶۰ دو تفاوت عمده با الان دارد، اول اینکه در آن زمان اکثریت مردم مخالف امام بودند و یک طرف به آنها خیانت کرد و جنگ خیابانی راه انداخت، دوم اینکه فقط تهران شرقبود بود ولی امروز درست است ک مردم نیمر به کیابان هویه اند ولی کاند دین میلین نفر از م پشتی ریگ یاینوسترین ب بخیER. מא מי גויים מרדום אנגראלי ו עזרים סידת و אנ ה מי גיודן נה מרדאזית

مرعیشی گفت: جمهوری اسلامی تا زمانی که بخواهد بر اعتقادات خود تکیه کند، بر اعتقادات خود تکیه خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید