معامله با به بازپرداخت به چه معناست؟. در قوانین مدنی به این عقد «بیع مشروط» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قوانین سند «تخفیف همراه خود حق استرداد» می گویند. در بیع شرط، خیار تغییر به شرط فروشنده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آن منوط به تیز کردن ثمن اجتناب کرده اند سوی مصرف کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید