مکبدتدددد«زمانی که قدرت طالبان را در افغانستان به دست گرفت، به نظر می رسد که آنها برای تغییر مدیریتشان از شورش یک خشونت به اداره کشوری ۴ میلیونی، به ویژه بابت پرداخت پول، با مشکل مواجه می شوند. اگر می خواهید به اشتراک بگذارید، باید سعی کنید از آن بیشترین بهره را ببرید، اگر می خواهید بیشترین بهره را ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید