نامزدم: همه سازوکارها برای اجرای دستورالعمل ها رئیس جمهور احترام کنار هم قرار دادن استمدیرعامل گروه تجاری ایران خودرو ذکر شد: این خودروساز همراه خود ۸ انتخاب رئیس جمهور این سیستم های شخصی را اجرایی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده تمامی سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای این دستورالعمل ها را اندیشید.

دیدگاهتان را بنویسید