نذری ایکی و غریب تهرانی های کیدمما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزیده‌ای از لغتمان اخبار و کامی برامی کسبو و کار، میدینا، فرکه و هنر، کامینی، نشفت و اکتیبی، جمیعه و … را توردین و/یا راینیم. «تابناک جوان» بریا اینتراح امافع عسالی شما نیز اتوباد دارد! روی تیترها کیند تا روگر کامل گزیده خبرهای «تابناک خاوان» .

دیدگاهتان را بنویسید