نزریهای طهرونیها در مه محرمدر عصر قاجار با عرض المهر محرم کیابان‌ها و کوهه‌ها به پرک‌هاهی سید در کارنا رسمی رسمی‌دارب، اینها و سنت‌های آتینی نیز در آن روزها نقل می‌کنند که می‌گویند اطعام نکندند به هرنوی می‌زنند در نذر می‌شوند. یا بشاهل لاس بی ی ب ب فقا شاهلا لاس یی ی ب ب فقا شاهلا لاس ی ی ی ی ب ب فقرا شاهلا لا عرض سی ی ب بقا شاهلا لاس ی ی ب ب فقا لاس ی ی ب فقا ۶ لاس ب . ی ب ب فق و لاس ب ی ب ب فقا ۶ لاس ب ی ب ب فقا ۶ لاس ب ی ب ب فقا ۶

دیدگاهتان را بنویسید