نیروهای مسلح روسیهبا توجه به ارزش اکولوژیک و زیست گونه‌های در معرض خطر در منطقه، نقش آن در معیشت جوامع محلی، جذب گردشگر و خارج شدن از تبدیل شدن آن به یک کانون گرد و غبار، دریاچه ارومیه برای احیا نیازمند نگاه ویژه‌ای است و یک کارشناس حوزه آب. شمن اشاره به لهوم احیایی این اکوسیستم مهم است

دیدگاهتان را بنویسید