پایش فیلم تعدیکها و فیلنیکهای نیریو هودرو در ایرانخودرورئیس توسعه منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه انعطاف و چابکی محور اصلی برنامه های واقعی این گروه است، اعلام کرد: برای این منظور همسویی بیشتر با استراتژی های کسب و کار و عملیات موثر و کارآمد اولویت مهم و کلیدی است. در حوزه منابع انسانی در گروه صنعتی تعریف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید