چقدر مستمری باید افزایش یابد؟ – اقتصاد برتر


رئیس اتحادیه ذکر شد: همراه با تقاضا ما برای اجرای داروها ۱۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ قوانین تامین اجتماعی برای افزایش مستمری ها، بازپرداخت ۲۵ درصدی معوقات درمورد به اصلاح ۱۴۰۰ نیز اجتناب کرده اند الزامات شدید بازنشستگان است. پیشکسوتان محله کارگری.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

بر ایده ماده ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی « مستمری اجتناب کرده اند کارافتادگی عمومی، مستمری وراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری کل وراث تحت هیچ شرایطی نباید کمتر اجتناب کرده اند حداقل دستمزد کارمند روال باشد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بر ایده ماده ۹۶. این قوانین قوانین «گروه موظف است» نسبت به افزایش مبلغ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری کل وراث در فواصل روزی کمتر اجتناب کرده اند عالی بار در سال، همراه خود ملاحظه به افزایش قیمت های اقامت همراه خود تصویب شورای نگهبان، افزایش دهد. وزرا وی شکسته نشده داد: اجرای مناسب این ۲ ماده قانونی یکی اجتناب کرده اند مهمترین مطالبات بازنشستگان در بخش حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری است با این حال خواه یا نه ملاحظه به این ۲ مولفه برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ کافی است؟

حسن صادقی (رئیس صفحه بحث صنفی ایثارگران کارگری) همراه خود تاکید بر اینکه افزایش مستمری باید خرس تاثیر محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حقوق کارگران باشد، ذکر شد: مستمری باید بر ایده ماده ۴۱ قوانین کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند ۲ ماده ۱۱۱ باشد. قوانین تامین اجتماعی: شورای برتر ماده ۹۶ قوانین تامین اجتماعی در بحث قیمت های خانوار را رعایت می تنبل. بر این ایده باید ۵۷.۴ سهم به حداقل دستمزد گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ سهم به معمولی حقوق متداولبه اضافه ۳۸ سهم افزایش حقوق اساس به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اضافه شود. در هر مورد دیگر، هر اتفاقی کدام ممکن است بازنشستگان به آن است اعتراض کنند، مطلقاً غیرقابل قبول است.

  • افزایش ۲۵ درصدی معوقات تعدیل مستمری ۱۴۰۰

وی تاکید کرد: همراه با تقاضا ما برای اجرای داروها ۱۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ قوانین تامین اجتماعی، بازپرداخت ۲۵ سهم معوقات درمورد به اصلاح ۱۴۰۰ نیز اجتناب کرده اند الزامات شدید بازنشستگان است. محاسبه این ۲۵ سهم باید بر ایده حداقل دستمزد ۱۴۰۰ باشد. یعنی ۲۵ سهم حداقل دستمزد ۱۴۰۰ نیز باید محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دستمزد همه بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق گیرد. اینکه برخی می گویند مودیان حق این ۲۵ سهم را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اقشار تامین اجتماعی باید اجتناب کرده اند ۲۵ سهم معوقه تعدیل ۱۴۰۰ بر ایده محاسبات حداقل حقوق ۱۴۰۰ بهره مند شوند، مناسب نیست.

رئیس صفحه بحث صنفی ایثارگران محله کارگری همراه خود دقیق اینکه افزودن این ۲۵ سهم به حقوق بازنشستگان فشاری به گروه تامین اجتماعی وارد نمی شود، ذکر شد: ۵ سهم از دو میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار تومان کدام ممکن است برابر است. مبنای حقوق سال قبلی تقریباً ۶۰۰ هزار تومان مصوب شورای برتر کار با بیرون استثنا باید به سنوات اضافه شود.

  • اینکه قوانین ملاک تصمیم گیری دستمزد بازنشستگان باشد

قائم مقام دبیرکل خانه کارمند ذکر شد: کسانی هستند کدام ممکن است می گویند گروه تامین اجتماعی ضرر بودجه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} این حقوق ها را تیز کردن تنبل. با این حال باید ذکر شد کدام ممکن است همراه خود افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ کل بودجه گروه پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار میلیارد تومان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار میلیارد تومان به پانصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. تأثیر عقب کشیدن خاصی بر نهاد تهیه کنید اجتماعی نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تأثیر مثبتی بر اقامت بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نسبی توانایی کسب آنان می تواند داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: گروه تامین اجتماعی، مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات امنای این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزیر کار در افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ باید این سه مولفه را سبک تذکر قرار دهند در هر مورد دیگر به هر عالی اجتناب کرده اند آنها مراقبت نشده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد غفلت قرار خواهد گرفت. بازنشستگان مخالفت کردند. قاطعانه می گویم برای ما قوانین مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه شورای برتر کار ملاک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای هر مستمری بگیری اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معوقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات ما اجتناب کرده اند گروه تامین اجتماعی باید تیز کردن شود. اینکه عده ای خلاف این را می گویند برای ما باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین باید ملاک حرکت مسئولان باشد. دارایی ها ما به ماده ۴۱ قوانین کار گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده مزایای بیشتری را برای بازنشستگان به در کنار دارد، به همین دلیل ما نیازمند اجرای مناسب این مبانی هستیم.

  • ۱۴۰۰ سال اجتناب کرده اند اجرای قوانین مطابقت حقوق بازنشستگان می گذرد

رئیس اتحادیه ایثارگران در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ذکر شد: سال ۱۴۰۰ سال بدی برای بازنشستگان نبود. امسال تعدیل بازنشستگی اجرا شد کدام ممکن است دستاورد بزرگی برای ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن رهن های این مجموعه اتفاق خوبی بود چون آن است در سال ۱۴۰۱ {اتفاق افتاد} اگر این مولفه هایی کدام ممکن است گفتم با توجه به مستمری ها اعمال شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر اعتقاد گروه تامین اجتماعی به تعهدات شخصی در قبال بازنشستگان طبق نص صریح قوانین امیدواریم سال جدید سال خوبی برای ایشان باشد. بازنشسته

دیدگاهتان را بنویسید