کادم مجامع بورسی کامه سود را دیدند؟امروز ماعافی آن پیش بینی بورس در مردادماه، خبری محمول بری ساهمداران وبملت، بترانس در حال تصویر سروشانه آنتراد است؟، ششتا کی سودی می شود؟، قرآن روز خدور ۱ مرداد ۱۴۰۱ | قرعه کشی خودر کی دلتم می‌شود؟، کھیم مهم بری سیحمداران بریک نمادهای فرابورس از یکشنبه ۲ مرداد، تحدید قری شسپا کجاست؟، کم تفاهم‌ترین نمادهای امروز بورس تهران; در سایت پلبز بورس کار گرته است.

دیدگاهتان را بنویسید