کباب کردن؟ این اشتباه ماریناد را مرتکب نشوید!


کباب کردن؟ این اشتباه ماریناد را مرتکب نشوید!

آن لوئیز گیتلمن، متخصص تغذیه و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، بینش دقیقی در مورد عادات کباب کردن سالم، و راز اجتناب از اشتباهات رایجی که هنگام کباب کردن مواد سمی تولید می کنند، به اشتراک می گذارد.

الان ببین

کباب کردن؟  این اشتباه ماریناد را نکنید.

پست کباب کردن؟ این اشتباه ماریناد را مرتکب نشوید! اولین بار در Ann Louise Gittleman ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید