کرا از اول تا اختر کست رشاد آرش است؟ / سندا بردیک زرب و شتم مهسا امینی را رد می‌کند / خانم ها می توودن ترک موتور بنشیند اما اگر یک وج جلوتانگلیک.اقر یک خانوم بدحجاب یا بی حجاب کنار اختام شهید سلیمانی بایستد مداد مدد اما اقر حاج قاسم را کنیم کنیم آن خانوم می شود. اگر یک خانوم با هجاب نامونای در صف رای بایستد صدا و سیما در روز رای جیری ۲۰ بار آن را نشم می دهد تا بگوید م کیدنیم آن نگه را هم پای تسود رای بیاوریم. بعد که رای داد و به خانه رفت. فردا همان خانوم را کست ارشاد می کرد

دیدگاهتان را بنویسید