کریمی قدوسی: می‌بینم را می‌بینم را را بری کریم کے کے.عضو شورای امنیت ملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران گفت: Ma only nighe nakneem keh een konsumsah agar sehed sed an economy achievement darde به نازر من استقبلها پیستیاک، کلتیری، سوگیلی و بدیکنیاش کیلی هیست از آکیں های مالی و کاکمینی است.

دیدگاهتان را بنویسید