گیده‌ای از سنان گوبلز وریپر
بازی های ویدیویی «تابلانا»؛ مجموعه‌ای از ویدیوهای پیرامون رویدادهای سیاسی، متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره موضوعات فرهنگی، اقتصادی و… است که از دست داده‌ها تماشا می‌کنند. فایل ها و فایل های تکراری که هنوز نتوانسته اید ایجاد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید