அக்குக்கு அக்க்கு அய்கு அக்க்கு அகு அய்கு அக்க்கு அகு!ما برای شما، در تابناک جوان هر روز گزیده‌ای از لیتمان اکبرا و کامی کریں برایم کسب و کار، میدینا، فرکه و هنر، کامینی، نشفت و حتی بی، جمیعه و … را توردیه و/یا راینیم. «تابناک جوان» بریا اینتراح امافع عسالی شما نیز اتوباد دارد! روی تیترها کیلیک کیند تا روگر کامل گزیده خبرهای «تابناک خاوان» .

دیدگاهتان را بنویسید