۸۰۰in مام هیشنهادی ۸۰۰ ن سینما
مجموعه زنان فعال در این حرکت موسوم به هشتصد زن، با تنظیم آیین نامه حقوقی در حرکت ایجابی خواستار تایید و اجرای این مقررات برای بهبود شرایط فعلی توسط هیئت مدیره خانه سینما شدند. کهقق .مکهکهکهکه…… دار دار دار دار… دار.دار دار…. .که…….

دیدگاهتان را بنویسید