به نام مهمترین شخصی که در پایگاه داده می توانید پیدا کنیدیک عضو حزب اتحاد ملت ایران گفت: دولت آمد ۵۷ درصد به حقوق کار اضافه کرد و در انتهای سال ۱۴۰۰ آنها خوشحال شدند که ۵۷ درصد حقوق اضافه شدند اما هنوز اردیبهشت نشده است، می‌گفتند که اضافه نمی‌کنند و با این افزایش قیمت‌ها مطلقاً به جایی نمی‌رسند. اگر نمی خواهید تاریخ را به حساب خود اضافه کنید، روی آن کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید